Nahajate se na strani z zgodovino vasi.
Zgodovina vasi

Preteklost krške vasi

Najstarejši sledovi, ki kažejo na naselitev človeka na območju Krške vasi sodijo že v konec mlajše kamene ter začetek kovinskih obdobij. Gre za ostanke keramičnega posodja ter drobno kamnito orodje, najdeno ob Krki na skrajnem jugozahodnem delu vasi.

Že starinoslovec Pečnik konec 19. stoletja piše o številnih prazgodovinskih ter rimskih grobovih, odkritih v okolici vasi, omenja pa tudi rimski most čez Krko, katerega ostanki naj bi bili v tistem času še vidni. Podatki ne presenečajo, saj je v neposredni bližini znana prazgodovinska ter poznoantična naselbina na Gradišču pri Velikih Malencah. Sem naj bi se namreč v nemirnem času po zatonu antike zatekli prebivalci rimskega mesta Neviodunuma (Drnovo pri Krškem) in Krška vas leži ravno na poti med obema krajema.

Naselje na tem mestu se omenja v Kostanjeviškem urbarju iz 14. stoletja in sicer pod imenom ''czu dem Werdelin'' (Na otoku) - glede na lego med rekama Savo in Krko.

Okoli leta 1500 je na gričku zahodno od tega zgrajena gotska cerkev sv. Mohorja in Fortunata.

Vasi se gotovo ne ognejo Turki, ki v 15. stoletju intenzivno ropajo po naših krajih, v 16. stoletju pa prebivalci čutijo tudi posledice kmečkih uporov, v katerih je požgano bližnje mesto Brežice.

Na vojaškem zemljevidu iz 18. stoletja, kjer je poimenovana Munkendorff, je upodobljena kot manjše gručasto naselje, ležeče desno od ceste, ki vodi proti Cerkljam ob Krki.

Po veliki povodnji 25. januarja 1781, ko Sava spremeni svoj tok in odnese večji del bližnje vasi Zasavje, se v Krško vas priseli večina prebivalcev uničene vasi.

Že pred drugo svetovno vojno je v Krški vasi več obrtnikov, gostiln in trgovina, pa tudi trije mlini. Leta 1941, ko je ponovno preimenovana v Munkendorf, Nemci izselijo 82 družin, sem pa namestijo Kočevarje. Po vojni je sredi vasi postavljen spomenik padlim borcem ter žrtvam fašističnega nasilja iz vasi in okolice.

Maja Bausovac, univ.dipl.arheol.

Viri:

  • Kos, M. 1939, Urbarji salzburške nadškofije (Srednjeveški urbarji za Slovenijo, zv.1), Ljubljana, 26. Krajevni leksikon Dravske banovine1937. – Ljubljana.
  • Pečnik J. 1904, Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 14, 193.
  • Rajšp, V. in M. Ficko 1996, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763-1787 (Zv. 2, sekcija 220), Ljubljana, 148-149.
  • Simonič, I. 1976, Krška vas. – v: Krajevni leksikon Slovenije III, Ljubljana, 37.
  • Tiller, V. 1937, Brežice z okolico. – Ljubljana.
 
Copyright TD Krška vas 2008. Design by Amir.